+420 227 023 290
skola@zsohrobec.cz

Školská rada

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Školská rada je součástí správy školy v jejím užším vymezení.

Školská rada v ZŠ Ohrobec sestává ze dvou zákonných zástupců nezletilých žáků, dvou zástupců z řad pedagogů a dvou zástupců ze strany zřizovatele. O počtu členů školské rady rozhoduje zřizovatel, který má zároveň v kompetenci vydat volební řád a jmenovat třetinu jejích členů.  Členem rady nemůže být ředitel školy.

Funkční období člena rady je tříleté.

Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168. Jsou jimi:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád  a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Školské radě jsou zpřístupněny veškeré informace o škole, zejména její dokumentace. Ty musí poskytnout ředitel školy.

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ OHROBEC:

Funkční období: listopad 2023 – listopad 2026

 • za rodiče:
  Bc. Markéta Kyselová 
  Martina Hradecká
 • za školu:
  Mgr. Helena Špinarová
  Ing. Dagmar Hladíková
 • za zřizovatele:
  Mgr. Jan Jeglík
  Petr Hlaveš, MBA – předseda školské rady

 

 

Kontakt na školskou radu: skolskarada@zsohrobec.cz

Jednací řád školské rady

Zápisy ze setkání školské rady:

Zápis 29. 11. 2023

Zápis 12. 6. 2023