Přítomni: Mgr. Renata Hlavešová – předsedkyně ŠR

                 Martina Hradecká

                Kristýna Holečková

                Dana Šťastná

                Mgr. Alena Brotánková

                Ing. Monika Keřková, MPA

 Jako hosté: Ing., Mgr., Bc. Jitka Novotná – ředitelka školy

                     Mgr. Petr Pavelka

                     Jana Táčnerová     

 1. Představení nově zvolených zástupců školské rady ředitelkou školy včetně zástupců školy.
 2.  Seznámí se s obecnými pravidly školské rady – nutné kroky ke správnému a řádnému fungování
 3. Zvolení zapisovatele – zvolena Renata Hlavešová
 4. Zvolení předsedkyně školské rady – zvolena Renata Hlavešová
 5. Rozpočet školy na rok 2021

Paní ředitelka představila jednotlivé položky plánovaného rozpočtu školy na rok 2021.

Dotazy k rozpočtu:

 • cena za léky –vysvětlení:  pro MŠ a ZŠ je potřeba 11 x lékarnička
 • spotřeba materiálu: částka by měla být vyšší (návrh za ŠD)
 • údržba Sw, správce pc sítě – navrhujeme zvážit změnu správce sítě (z důvodu nutnosti okolností – distanční výuka, rychlého jednání, zajištění kontinuálních služeb a podpory…)

Školská rada prodiskutovala všechny nejasnosti a připomínky k rozpočtu. Z důvodu, že se   jedná o první rozpočet této školy a některé položky nejsou možné porovnat v čase , je vyjádření následující: Školská rada souhlasí s navrhovaným rozpočtem školy pro rok 2021.

 • Škola jako příspěvková organizace má mj. povinnost péče řádného hospodáře – z tohoto důvodu navrhujeme škole umožnit mít rozpočet školy v plusové hodnotě (zřizovatel žádá vyrovnaný rozpočet).
 • Ostatní:

Školská rada si vytyčila cíle pro následující období:

 • zlepšit komunikaci mezi zřizovatelem a obcí (vymezení práv a povinností)
 • zlepšit grafickou stránku webových stránek školy
 • vyřešit objednávání obědů ve školní jídelně, která zajišťuje pro MŠ a ZŠ obědy V současné době, pokud si žák v ZŠ neobjedná oběd, nedostane ho i přes to, že má zaplaceno – žáci potom zůstávají celý den bez jídla.

Další setkání školské rady bude v ZŠ Ohrobec  7.12. v 16.hod.

V Ohrobci:                                                                                                                 zapsala:

26.11.2020                                                                                                      Renata Hlavešová