VÝSLEDKY ZÁPISU do MŠ pro školní rok 2023 / 2024 budou zveřejněny do 8. 6. 2023.

Zápis do Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace

pro školní rok 2023/2024

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se uskuteční v termínu od 9. do 10. května 2023.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6, nejdříve však pro děti od 2 let. Zákonný zástupce dítěte narozeného od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání společně s dalšími dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

BEZ OSOBNÍ ÚČASTI

7. 5. až 10. 5. 2023

 • do datové schránky školy: 3c9fs3z
 • e-mailem na skola@zsohrobec.cz – nutný elektronický podpis zákonného zástupce
 • poštou na adresu (rozhodující je datum podání na poštu)
 • Součásti žádosti:
  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • Vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte (potvrzení o očkování platí pro děti mladší 5 let)
  • Cizinci – doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).
   • Potřebný tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy www.zsohrobec.cz

S OSOBNÍ ÚČASTÍ

9. 5. a 10. 5. 2023

 • po předchozí registraci v budově Mateřské školy, U Rybníků II 6; 252 45 Ohrobec v obou dnech od 15:00 do 17:00.
  • Registrace ZDE (bude zpřístupněna od 24. 3. do 8. 5. 2023)

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech, domluvte si do 10. května 2022 individuální termín s ředitelem školy panem Mgr. Petrem Pavelkou (tel.: 602 539 738; email: pavelka@zsohrobec.cz).

Ve dnech 16. a 17. 5. máte možnost nahlédnout do spisu zápisu vašeho dítěte.

ZÁPIS DĚTÍ Z UKRAJINY

Mimořádný termín zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny bude 6. 6. 2023 od 15:00 do 16:00 v budově ZŠ (V Dolích 5, 252 45 Ohrobec).

Očkování – podmínka pro přijetí dítěte do MŠ ?

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné – dítě starší 5 let, nepožaduje škola doklad o očkování.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti v následujícím pořadí:

 1. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší pěti let a děti s odloženou školní docházkou a mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v obci Ohrobec, a to do výše naplnění kapacity.
 2. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší čtyř let a mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v obci Ohrobec, a to do výše naplnění kapacity.
 3. Děti, které k 31. 8. 2023 dovrší tří let od nejstaršího po nejmladšího a mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v obci Ohrobec, a to do výše naplnění kapacity.
 4. Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy opět dle věku dítěte.
 5. Bude-li poté volná kapacita v MŠ, může ředitel přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole (sebeobsluha, samostatnost).

Výsledky přijímacího řízení:

Seznamy přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na nástěnce školy. Přijatým dětem se rozhodnutí o přijetí v písemné podobě nezasílá, ale lze si ho vyzvednout osobně na ředitelství Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace, V Dolích 5, Ohrobec po předchozí domluvě.

V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnutí zasláno poštou, příp. datovou schránkou.

Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 227 023 290 nebo 602 539 738.