Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022 /2023

Zápis do mateřské školy

Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace

pro školní rok 2022/2023

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace stanovuje místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY se uskuteční v termínu od 9. do 10. května 2022.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6, nejdříve však pro děti od 2 let. Zákonný zástupce dítěte narozeného od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání společně s dalšími dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

7. 5. až 10. 5. 2022

  • do datové schránky školy: 3c9fs3z
  • e-mailem na skola@zsohrobec.cz – nutný elektronický podpis zákonného zástupce
  • poštou na adresu (rozhodující je datum podání na poštu):

Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková organizace

V Dolích 5, 252 45 Ohrobec

9. 5. a 10. 5. 2022

  • osobním podáním v budově Mateřské školy, U Rybníků II 6; 252 45 Ohrobec v obou dnech od 15:00 do 17:00.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech, domluvte si do 10. května 2022 individuální termín s ředitelem školy panem Mgr. Petrem Pavelkou (tel.: 602 539 738; email: pavelka@zsohrobec.cz).

Součásti žádosti:

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

• Vyjádření lékaře o řádném očkování dítěte (potvrzení o očkování platí pro děti mladší 5 let)

• Cizinci – doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).

Potřebný tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy www.zsohrobec.cz

Při přijímacím řízení budou uplatněna kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 – viz níže.

Při zaevidování žádosti přidělíme vašemu dítěti jedinečné registrační číslo, které vám bude sděleno 16. – 17. května 2022 prostřednictvím e-mailu, který uvedete do žádosti o přijetí.

Očkování – podmínka pro přijetí dítěte do MŠ?

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné – dítě starší 5 let, nepožaduje škola doklad o očkování.

Potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte se dokládá na tiskopisu: https://www.zsohrobec.cz/wp-content/uploads/2022/02/Zadost-o-prijeti-do-MS.pdf

Cizinci – doloží doklad s povolením k pobytu na území České republiky podle zákona                          č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů (stačí prostá kopie).

Výsledky přijímacího řízení:

Seznamy přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny na webových stránkách školy a vyvěšeny na nástěnce školy. Přijatým dětem se rozhodnutí o přijetí v písemné podobě nezasílá, ale lze si ho vyzvednout osobně na ředitelství Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace, V Dolích 5, Ohrobec po předchozí domluvě.

V případě nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozhodnutí zasláno poštou, příp. datovou schránkou.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Do mateřské školy přednostně přijímáme děti v následujícím pořadí:

  1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně pátého roku věku a děti s odloženou školní docházkou, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
  • Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Dále mohou být přijaty děti, které jsou z jiné spádové oblasti, též do naplnění kapacity mateřské školy opět dle věku dítěte.

Bude-li poté volná kapacita v MŠ, může ředitel přijmout i děti dvouleté, přednostně ze spádové oblasti, ale pouze v případě, že budou schopné účastnit se vzdělávání v mateřské škole (sebeobsluha, samostatnost).

Případné dotazy vám zodpovíme na tel. 227 023 290 nebo 602 539 738.