Zápis do 1. ročníku

Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace

pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání společně s kopií rodného listu mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

a) 12. 4. – 21. 4. 2021
– do datové schránky školy: 3c9fs3z
Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.
– e-mailem na skola@zsohrobec.cznutný elektronický podpis zákonného zástupce
– poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

b) 20. 4. – 21. 4. 2021 vždy od 10:00 do 16:00 – osobním podáním ve škole,
z hygienických důvodů nutná rezervace termínu v období 16. 4. – 19. 4. 2021 prostřednictvím webových stránek naší školy.

V případě, že se nemůžete ze závažných důvodů žádnou z uvedených forem zúčastnit zápisu v uvedených termínech (20. a 21. dubna 2020), domluvte si do 19. dubna 2021 individuální termín se zástupcem ředitelky školy panem Mgr. Petrem Pavelkou (tel.: 602 539 738; email: pavelka@zsohrobec.cz).

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů náležitě potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

1) Povinná školní docházka (dále jen PŠD) začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není povolen odklad. K plnění PŠD může být přijato i dítě, které dosáhne 6 let až v době od září do června příslušného školního roku za následujících podmínek:

a) Dítě je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.
b) Zákonný zástupce požádá o přijetí k plnění PŠD.
c) Dosáhne-li dítě 6 let v období září–prosinec školního roku, musí být k žádosti doloženo doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
d) Dosáhne-li dítě 6 let teprve v období leden–červen školního roku, musí být k žádosti doloženo doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

2) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu. Do spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce může pro dítě svobodně zvolit jinou než spádovou školu. Pro přijímání žáků k základnímu vzdělávání (1. ročník ZŠ) do ohrobecké školy jsou stanovena kritéria.  

3) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce podat žádost o odklad povinné školní docházky.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitelka školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit.  Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace stanovuje na základě ustanovení § 36 a § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění následující kritéria, podle kterých bude postupovat při posuzování žádostí o přijetí žáka k základnímu vzdělávání.

Do 1. třídy Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace budou až do maximální kapacity školy přijímáni:

1. žáci s odkladem školní docházky k 1. 9. 2021 a trvalým bydlištěm v obci Ohrobec
2. žáci s trvalým bydlištěm v obci Ohrobec
3. žáci, kteří nemají trvalé bydliště v obci Ohrobec, budou přijímáni v případě volné kapacity školy
4. v případě, že o přijetí k základnímu vzdělávání žádá více žáků s trvalým bydlištěm v obci Ohrobec, než je kapacita školy, využije ředitelka transparentního losování dle doporučení veřejné ochránkyně práv k rovnému přístupu k povinné školní docházce Sp. zn.: 14/2017/DIS/VB.

Počet přijímaných dětí se odvíjí od stanovené kapacity tříd a školy.

Předpokládaný maximální počet přijímaných žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 je 18.

Tiskopisy potřebné k zápisu najdete pod tímto odkazem

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku na stránkách MŠMT ZDE