Na základě zákona Lex Ukrajina č.67/2022 Sb., §2 o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk

Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do 1. ročníku pro děti – cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana na

6. června 2023 od 15:00 do16:00 hodin

V tomto termínu může podat přihlášku pouze cizinec s dočasnou ochranou.

Mgr. Petr Pavelka

ředitel školy