Pozorování vodních živočichů v potoce,

děti lovily vodní živočichy do nádobky s lupou a určovaly o jaké vodní živočichy jde. Pracovaly ve skupinkách a zapisovaly si úlovky na papír.

Dětem se podařilo ulovit : Ploštěnku potoční, Pijavku, Blešivce, Berušku vodní, Potápníky, Jepice.. ( zapůjčen badatelský batůžek). 

Projektový den u nás v lese … procházka po lese, poznávání zvuků zvířat, vyhledávání stop zvířat, určování rostlin a živočichů.

Děti se rozdělily do skupinek a společně vytvářely obrázek z přírodnin, které kolem sebe našly v lese … 

Dokončení práce dětí z bádání a putování po našem okolí v lese… Děti si dokončily své poznámky a krásně doplnily vše obrázky živočichů a rostlin.